ENCYKLOPÉDIA ZEME

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1983

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  20000

Strán:  720

ISBN:  65-039-83

5,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Po spracovaní jednotlivých prírodovedných odborov (Malé encyklopédie matematiky, fyziky, chémie, biológie, zemepisu sveta, zemepisu ZSSR) prinášame encyklopédiu so širšou prírodovednou tematikou. Encyklopédia ZEME poskytuje vo viac ako 5000 heslách súhrnný a mnohostranný pohľad na našu planétu. Zahŕňa základné poznatky z fyzickej geografie, všeobecnej a dynamickej geológie, geomorfologie, matematickej geografie a kartografie, z mineralogie, petrografie a kryštalografie, vulkanológie i seizmológie, oceánológie aj hydrológie, paleontologie, biogeografie a stratigrafie, pedogeografie, meteorológie, klimatológie, ako aj z náuky o krajine. Vyberané a koncipované sú tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na zdanlivo samostatne, v skutočnosti však navzájom úzko súvisiace geosféry, budujúce našu Zem - od zemského vnútra, cez litosféru, pedosféru, hydrosféru, atmosféru až po biosféru. Ani táto problematika nebola ešte u nás lexikograficky spracovaná.
Samozrejme, takúto širokú oblasť nemôže úplne vyčerpať jedna kniha a naša encyklopédia nenahrádza príručky špecializované na jeden vedný odbor.
V poslednom čase sme svedkami prudkého rozvoja prírodných vied, ktorý v mnohých oblastiach zahŕňa aj geovedné disciplíny. Čitateľ nájde v heslách informácie aj o týchto aktuálnych otázkach, ktoré, pravda, môžu byť zväčša vyjadrené iba formou hypotéz.
Encyklopédia Zeme je určená širokému okruhu čitateľov. Heslá sú spracované populárnonáučnou formou, cieľom encyklopédie je poskytnúť rýchlu, stručnú a prehľadnú informáciu o danom jave. Textovú časť ilustruje pestrý výber tabuliek, grafov, máp, kresieb a fotografií.

Sledujte nás na Facebooku