DEJINY ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY

Tomáš Srogoň

Vydalo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1981

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Peter Galvánek

Vydanie:  1.

Edícia:  Vysokoškolské učebnice a príručky

Strán:  392

3,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Uvedená vysokoškolská učebnica má vyplniť medzeru v študijnej literatúre pedagogickej disciplíny dejiny školstva a pedagogiky, zaradenej do učebných plánov v dennom a diaľkovom štúdiu učiteľských fakúlt, pripravujúcich absolventov pre všetky kategórie učiteľstva a vychovávateľov pre mimoškolské výchovné zariadenia podľa projektu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy po XV. zjazde KSČ. Je výsledkom kolektívnej práce, na ktorej sa zúčastnili doc. PhDr. T. Srogoň, CSc., vedúci autorského kolektívu, prof. PhDr. J. Mátej, DrSc., doc. PhDr. J. Cach, CSc., prof. PhDr. J. Schubert, CSc. Možno ju preto využiť ako učebnú príručku pre poslucháčov, ktorí študujú rôzne aprobačné predmety, kde dejiny školstva a pedagogiky sú zaradené do spoločného základu a pre poslucháčov, ktorí študujú odbor pedagogika.

Pretože v našej historiografii zatiaľ ešte nevyšla po r. 1945 osobitná publikácia o dejinách školstva a pedagogiky spracovaná na marxisticko-leninských pozíciách, táto učebnica je určená aj pre širokú učiteľskú verejnosť a vedeckých pracovníkov, ktorí sa hlbšie zaoberajú otázkami histórie školstva a pedagogiky a dejinami učiteľského hnutia.

Dejiny školstva a pedagogiky zachytávajú vývin, školstva, výchovy, vzdelania, pedagogických teórií od najstarších čias až po súčasnosť. Poskytujú obraz o stave školskej praxe a pedagogických názorov v jednotlivých ekonomicko-sociálnych formáciách, odrážajú zmeny, ku ktorým dochádzalo vo vývine ľudskej spoločnosti v oblasti výchovnej práce a teórie. V systéme pedagogických vied sú zároveň východiskom pre pochopenie vývinu pedagogického myslenia. Osobitná pozornosť sa venuje pomarxovskému obdobiu, kedy pod vplyvom revolučného robotníckeho hnutia, vznikajú názory na triednu podstatu výchovy a otázkam školstva, výchovy, vzdelania a pedagogickej teórie v epoche budovania a rozvoja socializmu. Súčasne so svetovými dejinami školstva a výchovy, učebnica obsahuje aj kapitoly z dejín českého a slovenského školstva a pedagogiky. Sú spracované súbežne s najvýznamnejšími obdobiami svetových dejín školstva a pedagogiky. Autori sa usilovali o správnu proporcionálnu vyváženosť dejín našich národov a ich vzťah k svetovým dejinám.

Štúdium dejín školstva a pedagogiky má nesmierny význam pre učiteľa a vychovávateľa. Tým, že toto štúdium pomáha poznať výchovu, vyučovanie a pedagogické názory z historického hľadiska, umožňuje nám nahliadnuť do histórie výchovy detí, mládeže a dospelých na rôznych stupňoch spoločnosti, v rôznych krajinách a národoch. Avšak princíp historizmu, uplatnený v dejinách pedagogiky, má význam najmä pre teoretické pedagogické myslenie. Znalosti z dejín školstva a pedagogiky pomáhajú predovšetkým správne riešiť aktuálne otázky školskej teórie a praxe.

Rozsah dejín školstva a pedagogiky je rozdelený na časti a tieto ešte na kapitoly. Prvá časť: Škola a pedagogické myslenie v prvotnej, otrokárskej a feudálnej spoločnosti, druhá časť: Škola a pedagogika v období vzniku a rozvoja kapitalistickej spoločnosti, tretia časť: Škola a pedagogika v epoche imperializmu a štvrtá časť: Škola a pedagogika v epoche socializmu a postupného prechodu ku komunizmu. Za každou kapitolou sa uvádza ešte zoznam literatúry, ktorý má poslúžiť tým záujemcom, ktorí sa usilujú rozšíriť si obzor znalostí jednak zo svetových dejín školstva a pedagogiky a jednak z histórie našich národov.

Nazdávame sa, že dejiny školstva a pedagogiky by nemali chýbať v knižnici každého učiteľa, vychovávateľa a školského pracovníka.

Sledujte nás na Facebooku