DEJINY SLOVENSKA SLOVOM I OBRAZOM I.

Ján Tibenský

Vydalo: Osveta, Martin, 1973

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Robert Brož

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  20000

Strán:  256

3,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Vydavateľstvo Osveta v Martine predkladá širokej čitateľskej verejnosti doma i krajanom v zahraničí Dejiny Slovenska slovom i obrazom I. dielo, ktoré jasne, prehľadne, zaujímavo a pritom v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami rozpráva o dejinách slovenského územia a jeho obyvateľov. Predbežne predkladá 1. diel.

Autor v ňom dejiny Slovákov a tu žijúcich národností chápe ako dejiny ľudu, predstavujúceho jedného, čo aj malého člena ľudskej spoločnosti, ktorá sa na teritóriu Slovenska vyvíjala od najstarších čias po rok 1848: osvetľuje dejiny najstarších obyvateľov, ktorých existenciu a deje odhaľuje archeológia, a pokračuje dejinami doloženými písomnými a materiálovými pamiatkami s dôrazom na medzníky emancipačných zápasov národa. Pritom v dejinách nevidí iba politické dianie, ale zdôrazňuje aj rozvoj výrobných síl, podmieňujúcich všestranné napredovanie národa. Veľa miesta venuje aj sociálnym dejinám ľudu. Kultúrneho vývoja sa v zmysle najnovšej koncepcie dejín dotýka len vtedy, keď aj kultúra, najmä literatúra, bola hýbateľom politického či hospodárskeho a sociálneho života.

Zmysel slovenských dejín vidí v kontinuite života, v nepretržitosti rastu hmotného a duchovného života, v ustavičnom civilizačnom procese, pretvárajúcom tvár a charakter slovenskej krajiny v triednom zápase a boji proti útlaku.

Autor v Dejinách Slovenska slovom i obrazom I vychádza z marxistického poňatia slovenského národa s vlastným historickým vývojom, kultúrou a psychikou. Pritom však upozorňuje na styčné body historického vývoja s bratským národom českým, zdôrazňujúc vzájomné ovplyvňovanie, vzťahy a spoluprácu, najmä v období národného a sociálneho útlaku. Na historickom materiáli dokazuje, že blízkosť týchto národov v reči, kultúre a úsiliach zákonite viedla k vytvoreniu československého štátu, ktorý dnes pod vedením KSČ zabezpečil optimálne spolunažívanie Slovákov a Čechov, zavrhol nesprávny názor o československom národe a v dvoch národných republikách vytvoril podmienky na spoločné budovanie socializmu a komunizmu.

Dejiny Slovenska slovom i obrazom I svojím obsahom i spôsobom spracovania podporujú výchovu k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu, vyvracajú buržoázny náhľad na vývoj Slovákov, zdôrazňujúci výlučný nacionalizmus, a dokazujú, že Slovensko v relácii európskej a neraz i svetovej zohralo progresívnu úlohu. Kniha tak správne orientuje čitateľa v súčasnom živote Slovenska a ČSSR. Populárny text, skôr čítanie o dejinách Slovenska, spestruje a dokumentuje vyše 200 čiernobielych a farebných reprodukcií a fotografií, z ktorých mnohé sa v našej historickej literatúre objavujú po prvý raz.

Sme presvedčení, že kniha Dejiny Slovenska slovom i obrazom I poučí a zaujme mnohých. Patrí do každej slovenskej rodiny, mládeži i staršej generácii, do každej knižnice, či súkromnej, alebo verejnej, ale je vhodná aj ako darčeková publikácia pre krajanov v zahraničí.

Druhý diel Dejín od roku 1848 po súčasnosť sa pripravuje.

Sledujte nás na Facebooku