DEJINY SLOVENSKA SLOVOM I OBRAZOM II.

Jozef Butvin, Bohumír Kostický & Marta Vartíková

Vydalo: Osveta, Martin, 1981

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Robert Brož

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  20000

Strán:  384

4,80 

Nedostupné

Krátky popis:

Vydavateľstvo Osveta v Martine predkladá čitateľskej verejnosti, najmä záujemcom o národnú históriu a jej tradície, Dejiny Slovenska slovom i obrazom II, ktoré nadväzujú na prvý diel vydaný roku 1973.

Autori v ňom prehľadne a zaujímavo, s využitím najnovších vedeckých poznatkov rozprávajú o dejinách slovenského územia a osudoch jeho obyvateľov — Slovákov i ostatných národností — od uhorskej buržoáznej revolúcie v rokoch 1848—1849 až po súčasnosť.

Dejiny Slovákov a národností žijúcich na území Slovenska chápu autori v zmysle marxisticko-leninského učenia ako dejiny ľudu, v nepretržitosti rastu jeho hmotného i duchovného života, v ustavičnom civilizačnom procese, pretvárajúcom charakter slovenskej krajiny, v zápase proti sociálnemu útlaku a za pokrok. Podávajú dejiny tvoriaceho sa moderného slovenského národa s dôrazom na medzníky jeho emancipačného úsilia, dovŕšené v národnooslobodzovacom boji za prvej svetovej vojny vznikom Československej republiky a v národnodemokratickej revolúcii za druhej svetovej vojny národným i sociálnym oslobodením. Vo Víťaznom februári prerástla národnodemokratická revolúcia do socialistickej. Pracujúci ľud, vedený Komunistickou stranou Československa, začal klásť základy najpokrokovejšieho spoločenského zriadenia — socializmu.

Autori nezabúdajú na styčné body historického vývoja slovenského národa s českým národom, zdôrazňujú vzájomné ovplyvňovanie, bratské vzťahy a najmä spoluprácu. Veď práve vzájomná blízkosť reči, národných kultúr i spolupráca viedli k vytvoreniu spoločného štátu. Pracujúci Československa museli však viesť ešte takmer štvrťstoročie ťažké triedne boje, aby ich doviedli do víťazného konca.

Dnes pod vedením komunistickej strany si zabezpečili nielen slobodný život bez vykorisťovania a vykorisťovateľov, ale vo federácii aj optimálne podmienky na spolunažívanie oboch národov, ako aj možnosti spoločného budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovákov, Čechov i ostatných národností.

Dejiny Slovenska slovom i obrazom svojím obsahom i spôsobom spracovania podporujú výchovu k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu, utužujú národné sebavedomie a hrdosť, dokazujú, že Slovensko neraz aj v európskych reláciách zohralo progresívnu úlohu.

Populárne a živo napísaný text spestrujú a dopĺňajú čiernobiele i farebné fotografie a reprodukcie. Názorne dokresľujú a dokumentujú dôležité udalosti v živote národa, predstavujú nám národných dejateľov, priekopníkov revolučného robotníckeho hnutia, významné udalosti i osobnosti našich dní.

Sme presvedčení, že tak, ako sa s nevšedným záujmom stretol prvý diel populárnych dejín, čitateľov zaujme a poučí aj druhý diel, veď mnohí sa ho už dávno dožadujú. Kniha patrí do každej knižnice a je vhodná aj ako dar pre krajanov v zahraničí.

Sledujte nás na Facebooku