PRÚDY 1933

ročník XVII.

Vydalo: Fedor Houdek, Bratislava, 1933

Stav:  dobrý, kompletný ročník zviazaný, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Strán:  532

19,00 

Nedostupné

Krátky popis:

OBSAH

ČLÁNKY

Dr. Fr. Kaláč: Čsl. jednota 1
„ ,, Únava z demokracie? 189
,, ,, Odkaz veľkomoravský 241
H. Mészáros: Problémy nášho národného hospodárstva . 4
Juraj Palkovič: Príspevok k dejinám Slovákov v Maďarsku 19
Dr. Ján Húsek: Hranica medzi zemou Moravsko-sliezskou a Slovenskom 31
Dr. Rud. Procházka: Revizionizmus 129
Inž. O. Kapp: O reklame osobnej i vecnej 134
Dr. D. Orel: Milan Lichard 138
Juraj Šujan: „Detvan“ terajší 147
Št. Janšák: Zo životopisu Štefana Fajnora 191
Dr. Vl. Jelínek: Vznik štátu čs 196, 243, 297, 365, 419
Dr Pavel Bujnák: Husiti a reformácia na Slovensku 210
Ad. E. Vašek: Leoš Janáček a Slovensko ... 255
H. M.: Úpadok marxizmu ... 262
Svät. Štúr: Zrada života . 289
Dr. Branislav Varsík: Husiti a reformácia na Slovensku 311, 466
O vybavovaní vecí slovenských 353
Fedor Houdek: Pohraničné štúdie. Žitný ostrov 356, 448
Dr. E. Perfecký: K dejinám Ruska a jednaniam odzbrojovacím . .. 376
Štátny rozpočet a reforma verejnej správy 413
Dr. Igor Hrušovský: Súčasná filozofia nemecká . 442

SPISBA A UMENIE.

Slovensko vo vedeckých publikáciách francúzskych. — A. Húščava: Kolonizácia Liptova do konca XIV. stor. — Komenský v Anglii. — Rukoväť dejín slovenskej literatúry. — Miloš Jiránek v UBS. — Fr. Gotz: Padající hvězdy. — Detský román Fr. Kráľa. — Básne D. Okáliho. — Karel Čapek: O věcech obecných čili Zoon politikon. — Román matky a dcéry. — Jan Vrba o Otakaru Březinovi. — Vrbova kniha vychovateľská. — Hudba a divadlo.... . . 52
Flóra Kleinschnitzová. Bjornson a literárne Slovensko 156
Jar. Křivanec: Jar. Durych . 159
Dr. R. Brtáň: Motív jánošíkovský u Kráľa, Chalupku a Bottu.... 162
Romány ženskej duše. — Válečný román. — Hranica medzi Moravou a Slovenskom. — Naša národná povaha. (E. Chalupný. ) Umenie v Bratislave. (S. Štúr. ) — O prekladoch do slovenčiny. — Kolonizácia Liptova do XV. stor. (A. Húščava. ) — J. E. Bor: Návrat k minulosti. (M. Pišút. ) — Hranice mor. -slov. (Dr. J. Húsek. ) — K poznámkam Dr. H. Bartka (J. Stanislav)......... 226
Ant. Veselý: Z pražského života literárneho a divadelného 273
Kritika kritiky (Dr. Göllnerová, A. Kostolný). — Dr. E. Stodola: Prelom. — Š. Luby: Lipt. a turč. register (A. Húščava). — P. Den: Tvůrcem snadno a rychle (J. Křivanec. ) — Ivan Meštrovič (Fr. Kovárna. ) — St. K. Neumann: Zlatý oblak (J. Kř. )
Sv. Štúr: Umenie v Bratislave 325
Elo Šándor: Poslovenčovanie náboženských knih 329
Revízia maďarských dejín. — Jar. Durych: Váhy života a uměni. — Nové knihy atď.
Jozef Škultéty 80 ročný 394
Z literatúry o kríze rodinného života (J. Hušková) 397
Výstava Umeleckej besedy slovenskej. — Knihy. — Z pražského života literárneho a divadelného.
Dr. M. Štěpánek: J. L. Bella 90 ročný 482
Dr. J. Hušková: A. M. Tilschová 485
+ Dr. Pavel Bujnák. — Umenie v Prahe i v Bratislave.

HOSPODÁRSTVO A POLITIKA.

Treba nariekať. — Štátny rozpočet 1931. — Retrospektiva 91
Letecká válka a Maďarsko. — Technokracia (Vláda strojov. )... 176
Štát a hospodárstvo na Slovensku. — Ničivá hospodárska politika. . 346
"Inflácia" medzinárodných paktov? — Domáca politika 407
Národnostná otázka v býv. Uhorsku 502
Financie komunálne 512

BESEDA.

P. Socháň: Spolujestvovanie starého kultu pohanského a kresťanského na Slovensku 49
Styky Joz. Ružičku s Kollárom, Štúrom, Šafárikom, Kuzmánym. 220
Jindra Hušková: Čo súdi Axel Munthe o ženách 153
Dr. J. Hofman: Staré náhrobky a pomníky v Bratislave 269
Štefan Janšák: Sny a skutočnosti (zo života Št. Fajnora v Senici). 318
Dr. D. Rapant: Hurbanov zápas o povolenie vydávať „Slovenskje Pohladi“ 387
Fr. V. Perinka: Filologické quodlibet 475

OBZOR MLÁDEŽE.

B. V. Černý: Mladé Poľsko 342

ZAHRANIČNÝ PREHĽAD 82, 283, 519

KRONIKA, POZNÁMKY, ČASOPISY.

Výhľad do slovenskej budúcnosti. — Ríša Ad. Hitlera. — Poľský „koridor“. — Nebohý gr. Apponyi v Amerike 1911. — Česká Maffia. — Styky Růžičkove s dr. J. M. Hurbanom. — Čs. pomer jazykový. — Školská reforma. — Útek z dediny. — Republika moravská? — Poznámky, jubileá 107
Politika domáca, reforma ver. správy, socializmus a demokracia, vzbura davov, „naše maminky“ 186
Malá dohoda, intelektuála na rozcestí, štát a cirkev, jubileá 238
Naša mena, sudca a advokát, jubileá 287
Z udalostí vnútropolitických (Pribinove slávnosti atd.) 350
Jubileá, poznámky 409
Mladé Poľsko. — Ubýva nezamestnanosti? — Nehistoričnosť našej doby? — Čsl. otázka. — Veda a verejnosť. — Priemysel a zemedelstvo. — Deflačný rozpočet. — Politické strany. — Jubileá. — Kritiky Slov. pohľadov 524

Sledujte nás na Facebooku