Zľava!

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE XVII.

Venované 30. výročiu Slovenského národného povstania

Vydalo: Veda, Bratislava, 1975

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Richard Flendrovský

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  1000

Strán:  312

ISBN:  71-063-75

1,30 

Nedostupné

Krátky popis:

Vo vylepšenej novej koncepcii v kvantite i v kvalite vychádza XVI. zborník Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV, pod tradičným názvom Slovanské štúdie, ale s adekvátnejším podtitulom Z dejín a vzťahov socialistických krajín. Slovanské štúdie XVI sú angažovanou publikáciou Vedy, vydavateľstva SAV, zostavenou z tematicky aktuálnych vedeckých príspevkov z dejín medzinárodných vzťahov a internacionálnych súvislostí čs. dejín marxistických historikov z ČSSR i zahraničia, venovanou 30. výročiu Slovenského národného povstania.
V jubilejnej časti popredný čs. historik odboja J. Hrozienčik prináša syntézu doterajšieho vedeckého poznania o medzinárodnom význame jubilejnej epochálnej udalosti našich dejín v práci Internacionálny odkaz Slovenského národného povstania. Medzinárodnú solidaritu v SNP rieši na báze odborného poznania širokého európskeho kontextu súvekého vývinu. Štúdia J. Pivolusku: Ceskoslovensko-sovietska spojenecká zmluva z roku 1943 a slovenský odboj vystihuje komplexnosť historických spoločensko-politických okolností a podmienok pre uzavretie zmluvy a jej význam pre odboj a povojnovú spoluprácu. O niektorých otázkach vojenských príprav SNP v tomto príspevku z vojenskej histórie J. Pivovarči vysvetľuje genézu vzniku Vojenského ústredia a vojenských operačno-taktických príprav povstania v období od apríla 1944 až do augusta 1944. Napokon komparáciu z medzinárodných relácií protifašistického hnutia prináša k jubileu zahraničný príspevok B. Mateeva (Sofia): Predpoklady, fakty a víťazstvo ľudového protifašistického povstania v Bulharsku 9. septembra 1944.
Nová publikácia ÚDESK-SAV prináša tiež výsledky základného výskumu tohto pracoviska za rok 1973. Je tam štúdia D. Kováča: Pokusy o internacionálnu spoluprácu ľavicových síl na troskách habsburskej monarchie (1915—1918). V. Borodovčák v ďalšej práci prináša problémy zo slovensko-poľských vzťahov v druhej polovici 19. storočia. Dosiaľ vedecky plne nezmapovaná problematiku rieši na báze osvedčeného poznania súvekých medzislovanských vzťahov. T. Ivantyšynová píše o názoroch ruských slavianofilov na Slovanov v Rakúsku v 60. rokoch 19. stor. v prípravnej štúdii k väčšej práci. Napokon O. R. Halaga sa zaoberá diaľkovými obchodnými stykmi východoslovenských miest (uhorsko-poľsko-pruské styky) pred Grunwaldom.
Zo zahraničných autorov Ž. Avramovski (Belehrad) sa zaoberá juhoslovansko-nemeckými tajnými rokovaniami r. 1939. K aktuálnym a vyhľadávaným témam súčasnosti v medzinárodnej historiografii prispieva M. Krajčovič prehľadom o vývine a produkcii sovietskej balkanistiky až po súčasnosť. Dotýka sa dejín Juhoslovanov do r. 1918. Aj H. Bunčáková prináša materiál o rumunskej historiografii z rokov 1956—1972 k agrárnej otázke v medzivojnovom období, kým E. Ivaničkoyá publikuje prvý náš prehľad nemeckej historiografickej produkcie k dejinám NDR.
V súlade s medzinárodnými kritériami pre prácu s vedeckou knihou príspevky majú cudzojazyčné resumé; publikácia má viacjazyčný obsah. Táto nová kniha SAV preto zaujme nielen domácu a medzinárodnú odbornú verejnosť, ale aj spoločenskovedných pracovníkov a propagandistov, lebo ďalej rozširuje naše poznávanie dejín proletárskeho internacionalizmu, internacionálnych súvislostí vývoja nášho národa, ako aj medzinárodných a medzislovanských vzťahov v modernom období.
***********************************************************************
I. Štúdie
Jozef Hrozienčik, Internacionálny odkaz Slovenského národného povstania.-Ruské resumé
Ján Pivoluska, Československo-sovietska spojenecká zmluva z roku 1943 a slovenský odboj. Ruské resumé
Ján Piovarči, Niektoré otázky vojenských príprav SNP. Ruské resumé Dušan Kováč, Pokusy o internacionálnu spoluprácu lavicových síl na troskách habsburskej monarchie (1915—1918). Nemecké resumé
Viktor Borodovčák, Národniari o poľskej politike v druhej polovici 19. stor. - Ruské resumé
Tatiana Ivantyšynová, K názorom slavianofilov na postavenie Čechov a Slovákov v Rakúsku v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Ruské resumé.
Ondrej R. Halaga, Krakovské právo skladu a sloboda obchodu v uhorsko-poľsko-pruskej politike pred Grunwaldom. Nemecké resumé
II. Kontakty
Živko Avramovski (Belehrad), Otázka zbrojenia v juhoslovansko-nemeckých vzťahoch roku 1939. Francúzske resumé
Boris Matveev (Sofia), Predpoklady, faktory a víťazstvo ľudového protifašistického povstania 9. septembra 1944 v Bulharsku. Ruské resumé
III. Rozhľady a materiály
Milan Krajčovič, Sovietska historiografia — balkanistika. K dejinám Juhoslovanov do roku 1918. Ruské resumé
Hilda Bunčáková, Agrárna otázka v Rumunsku medzi dvoma vojnami v prácach rumunských historikov. Prehľad literatúry za roky 1956 —1972. Francúzske resumé
Edita Ivaničková, Dejiny Nemeckej demokratickej republiky v prameňoch a literatúre NDR. Nemecké resumé

Sledujte nás na Facebooku