UPEVŇOVANIE VZŤAHOV ČECHOV A SLOVÁKOV PRI VYUČOVANÍ DEJEPISU

Sborník

Vydalo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1961

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal poškodený

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Emil Bačík

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  3700

Strán:  240

3,90 

Nedostupné

Krátky popis:

V pokrokových tradíciách našich dejín majú významné miesto vzájomné bratské vzťahy Cechov a Slovákov. Predstavujú dôležitý zdroj československého socialistického vlastenectva, ktoré tvorí nerozlučnú súčasť socialistického uvedomenia pracujúcich.

Význam vzájomných vzťahov Cechov a Slovákov si v minulosti uvedomovali aj buržoázni politici a vedci. Pravda, využívali ich po svojom. Jedna skupina ich využívala a zneužívala na podopierame buržoáznej koncepcie jednotného československého národa a na zakrývanie vykorisťovania Slovenska českým finančným kapitálom. Druhá skupina, predovšetkým ľudáci, všetkými možnými prostriedkami až po hrubé prekrúcanie a falšovanie minulosti tieto bratské vzťahy znižovala, znevažovala a tupila. Preto dnes pri osvetľovaní vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov v minulosti je potrebné vyzdvihovať ich historický objektívny význam a zároveň odstraňovať nános buržoázneho osvetľovania niektorých problémov a etáp, najmä vo výklade ľudáckej a čecho-slováckej historiografie. To je úloha nielen našej marxistickej historickej vedy, ale aj vyučovania dejepisu, kde možno aj najlepšie výchovne využiť pokrokové tradície vzájomných vzťahov našich národov.

Pri tejto práci má učiteľom pomôcť náš sborník, ktorý vyzdvihuje a zdôrazňuje politicko-výchovný význam česko-slovenských vzťahov pri vyučovaní dejepisu a vo výchovnom procese vôbec. Okrem zdôraznenia niektorých didakticko-pedagogických aspektov sborník podáva sústavný prehľad vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov od najstarších čias až po prítomnosť. Jednotlivé kapitoly vypracovali naši poprední historici, a to z hľadiska potrieb učiteľa dejepisu. Učiteľ tu nájde mnoho cenného materiálu pre vysvetľovanie jednotlivých vývojových etáp vzťahov Čechov a Slovákov, sú tu naznačené možnosti využitia regionálnych prvkov i historickej beletrie. Cennou pomôckou bude učiteľovi aj bohatý sprievodný obrázkový materiál. Sborník bude užitočnou príručkou nielen v škole, ale aj pri politickej výchove vôbec.


OBSAH
Ako výchovne využití vzťahy Čechov a Slovákov pri vyučovaní dejepisu (Fr. Janek)
Vzťahy Čechov a Slovákov od najstarších čias do národného obrodenia (dr. Br. Varsík)
Vzťahy Čechov a Slovákov v období národného obrodenia (dr. J. Butvin).
Vzťahy Čechov a Slovákov v revolučných rokoch 1848-49 a v období zvýšeného národného útlaku (dr. K. Goláň).......
Vzťahy Čechov a Slovákov v rokoch 1900-1918 (dr. J. Hučko).
Vzťahy Čechov a Slovákov za predmníchovskej ČSR (Ľ. Holotík).
Vzťahy Čechov a Slovákov v období rokov 1939-1945 (J. Hrozienčik)
K česko-slovenským vzťahom v rokoch 1938-1945 (dr. V. Král). . . .
Vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov po oslobodení roku 1945 (dr. M. Vartíková)
Falšovanie výkladu husitského revolučného hnutia u ľudáckych historikov (O. Wiedermannová)
Idea česko-slovenskej vzájomnosti v Jiráskovom „Bratstve“ (Fr. Janek).
Ján Amos Komenský a jeho vzťah k Slovensku (J. Zaic).
O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov na okolí Myjavy (Št. Hudák).

Sledujte nás na Facebooku