VÝZNAMNÉ SLOVANSKÉ NÁLEZISKÁ NA SLOVENSKU

Bohuslav Chropovský

Vydalo: Veda, Bratislava, 1978

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Pavel Amena

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  1500

Strán:  268

22,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Na Slovensku sa každoročne objavujú nové vzácne archeologické pamiatky doku­mentujúce život a osudy dávnych obyvate­ľov tohto územia. Najmä v období prud­kého a intenzívneho rozmachu socialistickej výstavby krajiny sa v oveľa širšej miere než kedykoľvek predtým odkrývajú pozostatky sídlisk a pohrebísk ľudu, ktorý v jednotli­vých etapách historického vývoja viac či menej výrazne zasiahol do histórie Sloven­ska. Mnohé archeologické objavy svojou závažnosťou presahujú rámec Slovenska a majú celoeurópsky význam pre riešenie dô­ležitých problémov historického vývinu.
Aj keď sa záchrane, spracovaniu a hod­noteniu všetkých pravekých a včasnohistorických nálezov na Slovensku bez rozdielu venuje náležitá pozornosť, predsa sú v po­predí odborného záujmu, ale i stredobodom záujmu širokej verejnosti, pozostatky po slovanských predkoch dnešných Slovákov. Otázky pôvodu najstarších Slovanov, času a formy osídlenia dnešného Slovenska Slo­vanmi, problémy štruktúry a rozvoja slovan­skej spoločnosti, úrovne hospodárstva, ma­teriálnej i duchovnej kultúry naliehavo vy­žadujú odpoveď. Preto archeologický vý­skum na Slovensku, tak ako všade tam, kde Slovania našli svoje trvalé sídla, usiluje sa v širokom rozsahu riešiť nastolené problé­my. Doteraz boli na Slovensku odkryté po­četné pamiatky, ktoré postupne utvárajú obraz o celom slovanskom osídlení tohto územia. Ich zhodnoteniu a publikácii sa venuje veľká pozornosť. Mnohé lokality sú spracované monograficky, iné vo forme roz­siahlych príspevkov v odborných periodi­kách, časť správ o nálezoch je však roztrú­sená po rôznych regionálnych zborníkoch, prípadne dosiaľ nie je ešte spracovaná.

V snahe predstaviť celé bohatstvo a histo­rickú závažnosť slovanských nálezov zo Slo­venska, vyzdvihnúť pritom význam jednotli­vých nálezísk, zdôrazniť ich chronologické zaradenie a prínos pre poznanie materiál­nej i duchovnej kultúry Slovanov, predkla­dá kolektív autorov korpus najvýznamnej­ších slovanských nálezísk zo Slovenska.

V rámci opisu každého náleziska sa spres­ňuje jeho poloha, história objavu, stručne sa charakterizuje druh nálezu a poukazuje sa na najvýznamnejšie pamiatky zachráne­né na lokalite. V rámci každého náleziska sa nálezy klasifikujú podľa najnovších chro­nologických kritérií a zaraďujú sa do celko­vého historického rámca svojej doby. K ucelenému obrazu tej-ktorej lokality patrí aj výber najdôležitejšej literatúry, ktorá sa širšie zaoberá náleziskom.

V súpise sa uvádzajú také dôležité loka­lity pre posudzovanie najstarších slovan­ských dejín, ako napr. Prešov, Matúškovo, Potvorice atď., náleziská z doby slovansko- -avarskej symbiózy, predovšetkým rozsiahle pohrebiská, napr. z lokalít Devínska Nová Ves, Žitavská Tôň, Želovce, Nové Zámky a iných. Popredné miesto zaujímajú nálezy z veľkomoravského obdobia, najmä zo stre­dísk Veľkomoravskej ríše v Nitre, Bratislave, na Devíne, v B í n i, Pobedime, Ducovom atď. Uvádza sa tu viacero nálezísk dokumentu­júcich pomery po zániku Veľkej Moravy, v dobe zaujatia Slovenska staromaďarskými kmeňmi; z tohto obdobia je obzvlášť pozo­ruhodný hrob veľmoža v Zemplíne. Z poveľkomoravských nálezísk sú v súpise uvedené pohrebiská belobrdskej kultúry, zistené v Čakajovciach, Abraháme a inde, radové pohrebiská, napr. v Krásne a Martine, lo­kality s cirkevnou i svetskou architektúrou — Dražovce, Kostoľany pod Tríbečom, Hronský Beňadik, Ducové, Nitrianska Blatnica atď., i s niektorými mladšími formami architek­túry súvisiacej s hradnými objektmi — Spiš­ský hrad, Trenčín, ií zaniknutými dedinskými sídlami — Poltár atď.

Významné slovanské náleziská na Sloven­sku predkladá široký kolektív slovenských bádateľov, ktorí sa priamo zúčastnili na ich výskume, spracovaní a interpretácii ich his­torického významu.

Sledujte nás na Facebooku