ZLATÁ KNIHA SLOVENSKA

1918 - 1928

Miloš Kolesár

Vydalo: Miloš Kolesár, Bratislava, 1929

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Strán:  517

45,00 

Nedostupné

Krátky popis:

OBSAH
Miloš Kolesár: Úvodné slovo ... 15
Tido J. Gašpar: Zlatá kniha Slovenska. Kniha dokumentovania! ... 17
Ján Vojtaššák: Žijeme v dejinách ... 19
Prezident T.G. Masaryk o vzniku našej republiky ... 25
Chronologický prehľad uznaní predstaviteľov Čs. revolúcie v cudzine
T. G. Masaryk
Dve posolstvá prezidenta republiky
- Prvé pososltvo prezidenta Masaryka v roku 1919
- Posolstvo prezidenta republiky v roku 1928
T. G. Masaryk - prvý prezident Č.S.R.
Generál Milan Rastislav Štefánik
Tido J. Gašpar: Mohyla veľkého povolaného
Štefan Krčméry: Milan R. Štefánik (básnická improvizácia)
Dr. Eduard Beneš: Slováci a československá zahraničná politika
Štefan Osuský: Postavenie Slovenska v medzinárodmej politike
Dr. Ivan Markovič: Slovenská otázka v zahraničí
Prejavy priateľov Slovenska
- List vyslanca Jána Masaryka
- List Scota Viatora
R. W. Seton-Watson: Urývkové zápisky z môjho denníka
Dr. Alois Kolísek: Scotus Viator
Wickham Steed: Vnútorná revolúcia
Bernard Shaw: Bernard Shaw o Československu a osude Slovákov
Dr. Augusr Mišetić, konzul Kráľovstva SHS. v Bratislave: Oslobodenému Slovensku
Zdzislaw Marski, konzul Poľskej republiky v Bratislave: Styky poľsko-slovenské
Ing. Jozef Rotnágl, starosta mesta Prahy, predseda Čsl. Jednoty: Československá jednota a Slovensko

Prevrat: Manifesty, zákony, dokumenty
- Prehlásenie Československej neodvislosti
- Májová manifestácia v Liptovskom sv. Mikuláši 1. mája roku 1918
- Národní výbor posílá vám tento rozkaz!
- Zákon vadanýNárodným výborom dňa 28. októbra 1918

Slovenskou krajinou
Prof. Dr. V. Vavřínek: Slovensko v našej ústave
Prehlásene slovenských poslancovz doby boľševického vpádu
Anton Štefánek: Slovensko v prevrate
Stručný nástin historie slovenských dobrovolníckych útvarov
Fedor Houdek: Kapitulácia Maďarov
Dr. Jaroslav Koutecký, advokát v Strážnici na Morave: Rozpomienky na príchod prvej Slovenskej vlády do Uh. Skalice
Dr. Otomar Jamnický, bývalý župan v Komárne: Z veľkých udalostí historickej doby prevratu
Prehlásenie slovenského národa
Dr. Jozef Kállay, býv. minister pre sprácu Slovenska: Politická štabilizácia na Slovensku
Bohdan Pavlů: Rovnoprávnosť, demokracie a demagogie...
Zástupci politických stran v pražskom parlamente v r. 1928

Samospráva Slovenska
Ján Drobný, krajinský prezident: Slovenskou krajinou
Jozef Országh, krajinský viceprezident Slovenska: Prvé zasadnutie Slovenského zastupiteľstva
Menoslov krajinských zastupiteľov
Dr. Vincent Cserhelyi, radca politickej správy: Krajinské hospodárstvo
Štátna matričná agenda
Krajinský úrad
Dr. Fr. Kaláč: Zpravodajstvo zo Slovenska
Alexander Paraššín, okr. náčelník vo Zvolene: História okresov čo verejnosprávnych celkov
Okresné úrady na Slovensku
Dr. Ľudevít Okánik, starosta mesta Bratislavy, člen krajinského zastupiteľstva pre Slovensko: Bratislava ako hlavné mesto Slovenska
Finančná správa Slovenska v rokoch 1918-1928
Slovenské železnice od prevratu
Dr. J. Lavický, vládny radca: Poštová správa na Slovensku
Pošta v dobe štátneho prevratu
Verejné práce na Slovensku
Ing. M. Valenta, vládny radca, prednosta odd. 39. kraj. úradu v Bratislave: Štátna strojná a elektrotechnická služba
Mosty a zvláštne konštrukcie staviteľské
Július Thurzo, nám. kapitán Dj. pl. v Bratislave: Čsl. poriečny a plavebný úrad v Bratislave
Dr. Anton Štefánek, minsiter školstva a národnej osvety Č.S.R.: Školstvo na Slovensku v prvom desaťročí slobody
Vysoké školstvo
Ignác Gašparík, škol. inšpektor: Rozvoj slov. školstva menšinového na juhozáp. Slovensku
Naše vojsko na Slovensku - Z doby vojenského obsadenia Slovenska 1918-1919
Vyhlásenie stánného práva na Slovensku - Z doby bolševického vpádu na Slovensko
Na prahu konečného pokoja
Kpt. Fr. Sladký: Výchovná čínnost vojska na Slovensku
Československé letectvo
Četníctvo na Slovensku
Policajná služba na Slovensku
Dr. Dolejš, vl. radca, policajný riaditeľ v Košiciach: Policia v Košiciach
Dr. Vladimír Fajnor, prezident vrchného súdu v Bratislave: O súdnictve na Slovensku
Dr. Martin Mičura, prezident súdnej tabuly v Košiciach: Súdnictvo v Košiciach

Kultúra - Umenie - Literatúra
prof. Dr. Samuel Št. Osuský: Nástin vývoja slovenského myslenia filozofického
K župnej výsave ľudového umenia v Bratislave r. 1928
K výstave slovenských žúp
Dr. Vl. Wagner: Slovenské výtvarné umenie
Senior Otto Škrovina, predseda "Lipy" Ľudového priemyslu úč. spol.: Ľudové umenie
Karol Knap: Detva
Ľudovýchova na Slovensku
Dr. Ján Hofman: Ochrana pamiatok na Slovensku
E. K. Rosol: Slovenské národné divadlo
Tido J. Gašpar, bývalá dramaturg Slov. národ. divadla: Od múzy k Thálii - Vzpomienka na príchod Hany Meličkovej k Slov. nár. divadlu
Anton Prídavok: Budúcnosť Košického divadla
Z. Novák: Ochotnícke divadlo na Slovensku
Janko Lacko: Z činnosti slov. div. ochotníctva
Lad. Moyš, bývalý župan, správca odbočky bratislavského "Radio Journalu": Slovenský rozhlas
Andrej Mráz: Povojnová literatúra
Dr. Alojz Kolísek: Slovenská pieseň ľudová
Elena Maróthy-Šoltésová, predsedkyňa "Živeny": O sovenských ženách
Náboženské a cirkevné pomery
Dr. Jur Janoška, ev. biskup: Evanjelická cirkev na Slovensku
Biskupstvá na Slovensku
redaktor Jakob Joel Braun: Židovstvo na Slovensku

Sociálny a spolkový život
Čs. červený kríž na Slovensku
Čsl YWCA v Bratislave
Martin Binder: Čs. št. univerzitná nemocnica v Bratislave
Štefan Mihál, referent z. u. Všeob. penz. úst. v Bratislave: Sociálna pečlivosť
Dr. Braxatoris: Úrad válečných poškodencov
Dr. L. Černo: Spolčovanie na Slovensku
Štefan Krčméry: Desať rokov Matice slovenskej
Msgr. Dr. Ján Postényi: Spolok sv. Vojtecha
Dr. Vojtech Brestenský, hlavný tajomník Slov. ligy: Slovenská liga na Slovensku
Elza Vančová: "Živena", jej minulosť a jej prítomnosť
Spolok slovenských umelcov
Ján Geryk, tajomník M.S.S.: Slovenské národné múzeum
Sväz slov. speváckych sborov (SSSS)
MUDr. Arnost Rosíval: Ústredná jednota Čs. lekárov
Jozef Drobný, podpredseda S.S.P. : Spolok slovenských poštárov
Dr. Bařinka, jednateľ: Právnická jednota v Bratislave
Telesná výchova, turistika a šport na Slovensku
Viliam Paulíny: Sokolstvo na Slovensku
Dr. Augustin Ráth: Študentstvo - nádeje národa
Prejavy zástupcov študentstva
Dr. Matej Huťka: Slovenské študentstvo po stopách otcov
Fedor Thurzo: Sväz slovenského študentstva
Zo slovenského katolíckeho študentského života
Dr. Milan Hodža, minister školstva: Význam Slovákov v Č.S.R.
Spolok pre postavenie a vydržovanie Univezitnej koľaje a Akedemickej menzy v Bratislave

Národohospodárstvo
Ing. Ladislav Novák, mnister obchodu Č.S.R.: Hospodársky pokrok Slovenska
Kornel Stodola, predseda priemyselnej a obchodnej komory v Bratislave: Hospodársky vývoj Slovenska
Miloš Gašparec, tajomník Ústredného sdruženia slovenského priemyslu: Prehľad slovenského priemyslu
Ing. V. Nepilý, prednosta zemedelsko-technickej skupiny krajinského úradu: desať rokov zemedelsko-technickej práce
Ing. Eduard Ziman, št. lesný radca, prednosta lesného odboru krajinského úradu: Slovenské lesy
min. radca Dr. Burda, výv. predn, odd. min. obchodu v Bratislave: Medzinárodný dunajský veľtrh
Miloš Ruman: Organizačná štruktúra živnostníctva na Slovensku
Pozemková reforma a jej hospodársky a sociálny význam pre štát
Jozef Jirásek, riaditeľ zemskej banky v Bratislave: Desať rokov vývoja slovenského peňažníctva
Ján Ursíny, podpredseda Sväzu roľ. vzáj. pokladníc: Roľnícke vzájomné pokladnice
Ministerstvo obchodu pre povznesenie hospodárskeho podnikania
Kamil Molze, riaditeľ Sväzu úv. úst. a družstva pre Slovensko a Podk. Rus: Živnostenské úverníctvo na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Dr. Ján A. Wagner, riaditeľ Slovenskej poisťovne a lektor Univerzity Komenského: Poisťovníctvo na Slovensku
Inž. Ján Procházka, hl. riaditeľ cukrovaru v Oroske: Cukorný priemysel na Slovensku
Miroslav Dyk: Pestovanie tabaku na Slovensku
Ivan Daxner: Význam hodvábnictva pre Slovensko
Ing. Milutín Križko: Baníctvo na Slovensku
Ing. Gavorna: Tisovská Maša
J. Michník, riaditeľ SSE: Elektrizácia stredného Slovenska
Dr. Jozef Tiso, minister verejného zdravotníctva a telesnej výchovy Č.S.R.: Naše kúpele
Ján Hála: Pod Tatrami
Alex. Lutansky: Demänovské jaskyne
Slovenský cudzinecký sväz
Anton Prídavok: Východné Slovensko
História protirothermereovej akcii

K oslavám na Slovensku
Dr. V. Šrobár, býv. minister, senátor republikánskej strany: K desiatemu výročiu
K. A. Medvecký: K slávnostiam v Prahe
Karol Hušek, šéfredaktor Slovenského denníka: Tridsiaty október
Vyvrcholenie jubilených slávností 30. októbra v Turčianskom sv. Martine
Oslavy desiateho výročia príchodu prvej slovenskej vlády do Žiliny

Slováci v zahraničí
Prívet delegácie Americkej slovenskej ligy z r. 1919
Milan Getting, čs. konzul: Pred prvou výpravou legionárov z Ameriky
Ignác Gessay: Americkí Slováci v našom odboji
A. S. Ambrose: Odboj amerických Slovákov
Jozef Honza, kapitán fr. legii v z. býv. šéf prop. kanc.: Boli sme na mieste
Anna E. Fabriciusová: Z práce slovenských žien v Amerike
Karol Lilge, II. jednateľ Čsl. sväzu: Slováci v S.H.S.
Pavel Horvát: Slováci v Rumunsku (Naďlak)
Slováci v Maďarsku a Maďari u nás

Príloha nárohospdárskej state "Zlatej knihy Slovenska"
Prehľad priemyselnej výroby
K hospodárskej situácii Slovenska
Vývoj Bankového úradu Ministerstva financií a Národnej banky čsl.
Hospodársky vývin Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska v dobe od 1918-1929
Dr. J, Fundárek: Bratislavská burza a jej medzinárodné postavenie
Tatra banka
Slovenská banka v Bratislave
Dunajská banka v Bratislave
Povážska agrárna a priemyselná banka úč. spoločnosť v Žiline
Úverová banka úč. spol. v Žiline
Banka Československýc legií v Prahe a jej vzťah k Slovensku
Sandrik, tovarňa na strieborné a kovové výrobky akc. spol.
Eugen Peťko, prokurista SES úč. spol. Žilina: Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, úč. spol. v Žiline
Škodove závody na Slovensku
Koncern Žilinskej továrne na celulózu, úč. spol.
I. P. H. Glesinger
Krajinská drevodorábajúca účastinárska spoločnosť so sídlom v Ružomberku
Danubia, lesnopriemyselná úč. spoločnosť v Bratislave
Parná píla a drevosklad Ferd. Adamíka vo Veľkej Bytči
Kalinovská chamottová továrňa úč. spol.
Dynamit-Nobel, úč. sp. v Bratislave
Zámočníctvo Imricha Strýža v Bratislave
Bratislavská továreň na kryciu lepenku, asfalt, drevitý cemnt, isolačné dosky: K. C. Menzel, Bratislava
Účastinná spoločnosť pre asfaltovanie a stavanie silníc v Bratislave
"Apollo" minerálny lej a rafineria úč. spol. Bratislava
Vincent Schreiber, továrne na sklo
Podnikateľstvo stavieb dr. inž. Jaroslav Bursík
Pittel a Brausewetter, stavebné podnikateľstvo
Tiberghein synovia, Trenčín
Schulzovské parotehelne, úč. spol. v Sučanoch
Továrňa na káble,úč. spol. prv Otto Bondy, Bratislava

Sledujte nás na Facebooku