Zo slovenskej literárnej minulosti

Andrej Mráz

Vydalo: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1953

Stav:  veľmi dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Viliam Weisskopf

Vydanie:  1.

Edícia:  Otázky umenia (4)

Strán:  376

2,00 

Dostupné

Krátky popis:

Vývoj je pokračovaním v pokrokových tradíciách minulosti — to platí aj o vývoji literárnom. Na poznanie týchto pokrokových tradícií, hlavných činiteľov a nositeľov slovenskej literárnej minulosti, je zameraný aj dnešný výskum našej literárnej histórie a literárnej vedy.

Tento cieľ sleduje tiež kniha Andreja Mráza „Zo slovenskej literárnej minulosti“. Je to výber zo starších i novších štúdií obsiahlej a plodnej literárnovednej tvorby tohto známeho historika slovenskej literatúry. Zaberajú široké časové rozpätie a obsahujú i mnohotvárnu a mnohoznačnú problematiku. Sú v nich bohatým materiálom doložené i originálne riešené mnohé momenty a problémy složitej dialektiky nášho literárneho vývinu, či sa už týkajú dramatickej spisby alebo poézie, no hlavne klasických postáv našej prózy od Chalupku a Kalinčiaka cez Záhorského až po Martina Kukučína. Sú cenné shrnutým materiálom a podnetné nadhodenou problematikou — a najmä dôslednou snahou vysledovať v nich pomocou analýzy diel i spoločenského pozadia narastenie tých zdravých a progresívnych síl našich literárnych dejín, ktoré vyúsťujú až do prítomnosti. Stále nedostatočne spracovanou otázkou zostáva vzťah našej realistickej tvorby k veľkej pokrokovej literatúre ruskej, zvlášť ku Gogoľovi a Tolstému. I tento úsek našich literárnych dejín Andrej Mráz bohato odkrýva a dokumentuje. Ale toto je len časť, len jeden aspekt jeho knihy: obzor jeho literárnych záujmov je oveľa hlbší a rozľahlejší.

Význam týchto štúdií je v tom, že rozširujú a prehlbujú naše vedomosti o slovenskej kultúrnej i literárnej minulosti a iniciatívne prebúdzajú záujem o úplnejšie a pravdivejšie poznanie tejto minulosti, v novom osvetlení, v novej ideovej perspektíve. Autor chce nimi zainteresovať široké kruhy dnešného čitateľstva o problémy a otázky slovenských literárnych dejín, načrtnúť im správnu orientáciu v nich a tak ich zaktivizovať a urobiť spoluúčastných na súčasnom literárnom živote. Knihu sostavil tak, aby nešlo v nej len o články dokumentárne, ale o články s aktuálnym dosahom, s aktuálnou problematikou, slovom: aby jeho kniha ako celok mala živý vzťah k potrebám socialistickej literatúry a socialistickej literárnej vedy a tvorivým spôsobom včleňovala sa do procesu výstavby socialistickej spoločnosti v našej vlasti.

Sledujte nás na Facebooku