MALÁ SLOVENSKÁ VLASTIVEDA 1

Pavol Plesník

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1989

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Tibor Hrabovský

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  8000

Strán:  400

ISBN:  80-215-0021-2

1,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Osobitosťou dvojzväzkovej Malej slovenskej vlastivedy, ktorej prvý zväzok otvárate, je prístupne spracované, ale o výsledky modernej vedy dôsledne opreté a relatívne komplexné zhrnutie vlastivedných poznatkov o Slovenskej socialistickej republike. Uplatňujú sa pri tom tri hlavné zložky diela — základné texty, objasňujúce zákonitosti a vzájomné vzťahy vlastivedných javov, faktografické heslá a bohatý ilustračný materiál. Možno povedať, že autori jednotlivých častí urobili všetko, aby sprostredkovali formami náročnej popularizácie ten obraz krajiny, histórie a súčasnosti Slovenska, ku ktorému dospela slovenská veda.

Prvý zväzok predkladá najskôr poznatky o jednotlivých krajinných elementoch a ich vzťahoch (geologické a geomorfologické pomery, klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo, ochrana prírody a krajiny), aby na ich pochopenie nadviazal údajmi o ľudskej aktivite v krajine (hlavné odvetvia hospodárskej činnosti na Slovensku, obyvateľstvo a jeho sídla, územná organizácia). Obsažné a zaujímavé sú najmä heslá o jednotlivých mestách a ostatných významných sídlach, kde sa zachytávajú najdôležitejšie údaje o vývoji a súčasnom charaktere osídlenia, hospodárskeho, správneho aj kultúrneho diania. Prvý zväzok našej publikácie je teda geografiou Slovenskej socialistickej republiky v kocke.

Na prvý zväzok v nasledujúcom období nadviaže druhý, venovaný dejinám našej vlasti v najširších súvislostiach a kultúre v minulosti aj súčasnosti. Bude spracovaný podobným spôsobom ako prvý. Jeho vydanie uzavrie na popularizačnej úrovni informačný okruh, ktorý tvoria základné diela vlastivedného charakteru zaoberajúce sa Slovenskom - od Encyklopédie Slovenska cez monografické spracovanie jednotlivých javov, syntetické diela a faktografické príručky až po regionalistické publikácie.

Vydavateľstvo Obzor sa Malou slovenskou vlastivedou hlási k vydavateľskému projektu štvorzväzkového diela Slovensko (Príroda, Dejiny, Ľud, Kultúra), ktorý dovŕšilo už takmer pred desaťročím. Chce ho predkladaným popularizačným dielom rozvinúť, aktualizovať a doplniť.

Tvorcovia knihy sú presvedčení, že ich dielo prispeje k utváraniu toho súhrnu základných poznatkov o našej vlasti, ktorý je nevyhnutným východiskom formovania socialistického vlastenectva jej obyvateľov.

Sledujte nás na Facebooku