PRÚDY 1928

ročník XII.

Vydalo: Fedor Houdek, Bratislava, 1928

Stav:  dobová preväzba, kompletný ročník, pečiatky v knihe a na obálke

Jazyk:  slovenčina

Strán:  672

19,00 

Dostupné

Krátky popis:

О B S А H :

Č L Á N K Y .

Štefan Janšák: Tajomstvo politického úspechu (k 50. narodeninám Dr. M. Hodžu) — — — — — 1

JUDr. Ján Spišiak: Martinská deklarácia v štátoprávnom svetle — — 3

Fedor Houdek: Kapitulácia Maďarov — — — — 9

Elo Šándor: Na prahu jubilejného roku — — — — — — — 20

Dr. Fr. Kaláč: Modus vivendi — — — — — — — — — — 65

Dr. Karol Gruber-Szeredai: Maďarská literatúra na Slovensku — — 67

Fedor Houdek: Kapitulácia Maďarov — — — — — — — 76

Dr. Ján Spišiak: Slovenská pozemková reforma pred medzinárodný rozhodčí súd? — — — — 282

X.: Školy, cirkev a politika — — — — -- — — — — — 169

Dr. Daniel Rapant: Bélovo maďarónstvo — — — — — — — 171

Dr, Ľ. Kuhn: Henrik Ibsen — — — — — — — — — 182

Dr. Peters: Dva prejavy (z psychologie čsl. pomeru) — — — 237

Dr. D. Rapant: Žiadosti slovenského národa (črta jubilejná) — — 242

Dr. Vilém Pražák: Slovenské časopisectvo — — — — — 266

Dr. Ján Spišiak: Italský etatizmus... — — 282

Hrsť poznámok (Amerikanizácia či odborníctvo, Poľsko a my. Židovská politika) — — — — — 317

J. Hamaliar: Timravina tvorba — — — — — 321

Dr. Vilém Pražák: Slovenské poprevratové časopisectvo— — — — 329

J. Garaj: Najlepší válečný román v čsl. literatúre — — — — — 345

Politický charakter a logika — — — — — — — — — 383

Dr. Vilém Pražák: Slovenské poprevratové časopisectvo — — — — 388

Dr. J. Karvaš: Zavedenie zlatej meny vo Francii — — — — — 401

K. Goláň: Modra a slovenské povstanie r. 1848 — — — — — 411

Inž. Štefan Janšák: Desať rokov myšlienkového vývoja — — — — 457

Dr. Alojz Kolísek: Naše hymny — — — — — -— — — — 470

Frant. Martínek: Maršál Conrad z Hötzendorfu o Slovákoch — — — 491

Dr. Vilém Pražák: Slovenské poprevratové časopisectvo — — — — 497

Bohdan Pavlů: Rovnoprávnosť demokracie a demagogie — — — — 510

Dr. Rud. Procházka: Desať rokov čsl. zahraničnej politiky — — — 512

Zástupci ľudu a byrokracia — — — —— — — — — 529

Dr. Alojz Kolísek: Naše hymny... — — — — — 531

Inž. O. Kapp: Hospodářské „in margine" státního jubilea — — — 550

Dr. D. Orel: Teorie o lidové písni slovenské — — — — — 557

Dr. Vilém Pražák: Slovenské poprevratové časopisectvo — — — — 562

Pavel Socháň: Odzemok, hajdúšsky alebo valašský tanec — — — 574

Zemské voľby — — — — — — — — 601

Dr. Alojz Kolísek: Naše hymny — — — — — — — 603

Dr. Ant. Václavák: Vývoj hmotných výtvorov ľudového umenia v ČSR. 620

Dr. Vilém Pražák: Slovenské poprevratové časopisectvo — — 628

Dr. Inž. Křivanec: Premávkový problém mesta Bratislavy — — — 643

S P l S B A A U M E N I E .

Slovenské Nár. divadlo. Tomáš Hardy, Rudolf Těsnohlídek. Fr. Táborský, Ruský súčasný historický román P. N. Krasnova. ,, Mladé Slovensko". G. Meredith. U. Sinclair: Petrolej. Dejiny Nového Mesta n. V. — Výstava Sväzu čsl. diela. — Jul. Romin. Chalupného „Sociologia". — „Nové České Divadlo". — Ch. G. Norris: Chleba. St. Mallarmé. — Paul Claudel. — M. Maeterlinck — — — — — — — — — — — 36

Slov. Nár. divadlo. — Výstava anglického maliarstva vo Viedni. — Rakúska výstava v Bratislave. — Nadpriemerný slovenský román. Spisy K. Kálala. — Ľudové umenie slovenské. — Jules Verne. — O. Župančič. — V. B. Ibanez. — J. Janča. — St. Kovanda, — Joz. Holý. — Fr. Úprka. — Čsl. obecný zákonník občiansky — atď. 101

Svät. Štúr: Hudba v Bratislave. — Bujnákova monografia o K. Kuzmányovi. — Koloman Peťko: Soznam osobných (krstných) mien. — Výstava súdobej kultúry v Brne. — E. B. Lukáč: O láske neláskavej. — Slov. Nár. divadlo. — Zd. V. Přibík: Na pokraji raje — 193

Svätopluk Štúr: Hudba v Bratislave (Detvan). — Slovenské Nár. divadlo. — Jubilejná výstava spolku slovenských umelcov. Uprkova sochárska výzdoba Zemedelského muzea v Bratislave Kálalove spisy slovákofilské. — Dr. J. Menšíka: „Nová poesie slovenská. " — Panait Istrati: Hajduci. — Dr. D. Rapant: Poznámky ku kritike prof. Dr. Alb. Pražáka — — — — — — — — 286

Martin Kukučín (Dr. L. K. ) — Hudba v Bratislave (Sv. Štúr). — Slov. Nár. divadlo. — Bratislavský prehľad (Arch. Jozef Marek). — Zorin prvý román (J. H. ) F. F. Šimon. — Jar. Maria: Váhy a meč. — Fr. Bérence: Otcovrah — — — — — — — — 348

L. N. Tolstoj. — Leoš Janáček (Sv. Štúr). — Št. Krčméry: Ľudia a knihy. — (J. H. ) — Literárne essaye (J. H. ) — Piesňové sbierky Kar Plicku. — E. Vachek: Bidýlko (Ľ. K. ) — Mrázova knižka o Vajanskom (Dr J. V. Ormis). — Das russische Theater (Ľ. K. ) — Bujnákova knižka o literárnej estetike na Slovensku. — Miloš Ruppeldt: Sbierka slovenských mužských, miešaných a ženských sborov. — Jubileá — — — — — — — — '— — 437

Hudba a divadlo (Sv. Štúr). — Slovenský piesničkár (D. Orel) — S. Maslov: Agrárna revolúcia v Rusku. — Dr. B. Tomsa: Masarykov zápas o právo prirodzené. — B. Klička: Jaro generace — — 519

Medzinárodný sjazd pre ľudové umenie v Prahe (Dr. Orel). — Joz. Knap: Hory a muži. — Hájomil: Z ruských hôr. H. Waldpole: Katedrála. — Divadlo. - Pomník gen. Štefánika. Jožo Nižňánsky: Medzi zemou a nebom. — Letopis „Živeny" — — - - — 584

G. Vámoš: Atomy Boha. — Výstavy. — Maša Haľamová: Dar. — Ľud. Kubáni: Mendik — — — 654

P O L I T I K A .

Tukova filozofia prevratu

O B Z O R N Á R O D O H O S P O D Á R S K Y

Aktuality ( poz. reforma. Sväz slovenských bank, výroba cukru na Slov. atď. drobné poznámky). Obzor národohospodársky 213

Svoj к svojimi. Aktuality. — Štátny rozpočet a Slovensko atď. 136 Poradný hospodársky sbor pre Slovensko. Zemedelské poistenie.

Bankovníctvo. Aktuálnosti — — — — 664

B E S E D A .

Ľudo Izak: Čo zaujímalo našu peštiansku mládež — — — 28

Ľudo Izák: Čo zaujímalo našu peštiansku mládež — — — 188

Ľudo Izák: Čo zaujímalo našu peštiansku mládež — — 414

Dr. Jindra Hušková-Flajšhansová: Zaujímavá epizóda vzájomnosti slovensko-rumunskej ------ 646

Z A H R A N I Č N Ý P R E H Ľ A D .

Aktuálnosti — — — — — — — — — — — — — — 50

l)r. Joz. Rudinský: Rumunskí optatnti a Spoločnosť Národov — — 137

Aktuálne poznámky (Dr. R. Procházka).

Zahraničný prehľad — — — — — — — — 220

Zahraničný prehľad — — — — — — — — — — — 220

Zahraničný prehľad — — — — — — 420K R O N I K A , k n i h y a č a s o p i s y .Kronika, knihy a časopisy — — — — — — — — — — 62

Súčasné divadlo. — Poľská tlač. — Slov. Pohľady. — Nemeckí kolonisti v Rusku. — Maď. propaganda. — Demänová. — B. Royová. —

Duch novín. — Politika. — Prehľad z časopisov domácich i za. hraničných atď. — — — — 158

Politika. ___ Fr. L. Rieger. — Reforma ver. správy v Nemecku. — Francia a Nemecko — Sčítanie ľudu v Rusku. — Časopisy a aktuality atď. — Knihy redakcii došlé — — — — — 225

V jubilejnom roku. — Minister dr. Hodža o demokracii a žurnalistike.

Miljukov o slovenskej politike. — Správna reforma v Maďarsku.

Jar. Čermák. — H. Taine. Gen. Wrangel. — Naša štátna bezpečnosť. — Dr. J. Daneš. — Albr. Dürer. — Z časopisov. — Redakčný oznam atď. — — — — — — — — — 303

Politika. — Rok 1848! — Časopisy a poznámky aktuálne — — — 379

Politika. ___ W. Steed o budúcnosti dennej tlače. — Cudzie reči, — Mecenáši. — Olympiáda. Min. dr. Hodža o polointeligencii. — Hrdinovia vedy, atď. Knihy redakcii došlé — — — — — 451

Jubilárne radosti — — — — — — — — — — — 527

Politika. ___ Statistický obraz Slovenska. — Jubilejné spomienky. — Spory o zásluhy v dobyti čsl. samostatnosti. — „Ruch Slowiański".

Brněnská výstava. — Vzrast vkladov v ČSR. — Poznámky aktuálne atď.

Sledujte nás na Facebooku