Slovenská ľudová balada v interetnickom kontexte

Orest Zilynskij

Vydalo: Veda, Bratislava, 1978

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Ilustrácie:  Jozef Szabó

Autor obálky:  Jozef Szabó

Vydanie:  1.

Edícia:  Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry (12)

Výtlačkov:  5000

Strán:  440

ISBN:  71-157-78

28,00 

Nedostupné

Krátky popis:

s prílohou : SP gramoplatňa

PhDr. Orest ZILYNSKYJ, CSc., (12. 4. 1923 v Krasnej, okr. Krosno, PĽR, + 16. 7. 1976 v lese neďaleko obce Trnava pri Laborci, okr. Michalovce) ako vedecký pracovník Ústavu pre českú a svetovú literatúru ČSAV v Prahe sa zaoberal literárnou históriou, literárnou kritikou a folkloristikou. Ako všestranne školený slavista si všímal vývin ukrajinskej literatúry v širokom historickom kontexte, najmä vo vzťahu k slovenskej a českej kultúre, ako folklorista zas folklór všetkých slovanských národov.

Na úseku folklóru sa orientoval na niekoľko tematických okruhov. Predovšetkým to bola teória folklóru a dejiny folkloristiky, ďalej výročná obradová poézia, ktorá sa postupne stala jednou z centrálnych tém jeho vedeckého záujmu. Výsledky dlhoročného štúdia zhrnul a zovšeobecnil v rozsiahlej monografii Ľudové dramatické hry u východných a západných Slovanov. Okrem toho to boli ľudové piesne a hrdinský epos u východoslovanských národov, najmä byliny a dumy, ako aj zľudovené piesne a poloľudová poézia, ktorá sa nachádza na rozhraní medzi folklórom a umelou poéziou.

Osobitne blízke mu boli balady, ktoré u slovanských národov skúmal na širokom pozadí ich konkrétneho kultúrnohistorického kontextu a interetnických súvislostí. Z tejto problematiky pripravil tri monografie: Slovenská ľudová balada v interetnickom kontexte, Ľudové balady Slovanov zakarpatskej oblasti a Ľudové balady východosloslovenských Ukrajincov. Tieto monografie predstavujú vyvrcholenie jeho vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Autor v nich zhrnul poznatky svojho obsiahleho historicko-porovnávacieho štúdia, vďaka ktorému vytvoril diela prekvapujúce veľkým rozsahom, bohatým obsahom a hĺbkou vedeckého spracovania. Všetky balady dokumentuje nápevmi, presnou pasportizáciou, početnými variantmi národnej proveniencie a odkazmi na varianty iných slovanských i neslovanských národov.

Okrem spomenutých monografií výsledkom jeho tvorivého úsilia vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti je vyše 200 štúdií, príspevkov, článkov, úvodov a doslovov i recenzií, ktoré sú uverejnené v rozličných slovenských, českých, ako aj zahraničných odborných časopisoch, zborníkoch a knižných vydaniach.

KLENOTNICA SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY ako populárno-vedecká edícia Národopisného ústavu SAV v Bratislave usiluje sa sprístupniť širokej verejnosti našej i zahraničnej najtypickejšie prejavy tradičnej ľudovej kultúry materiálnej, duchovnej a folklórnej oblastného alebo celoslovenského významu. Jednotlivé práce podávajú ucelený pohľad na spracúvaný národopisný jav alebo úsek slovenskej ľudovej kultúry.

V stručnej štúdii doloženej bohatou dokumentačnou prílohou podávajú genézu a vývin javu až do súčasnosti, pričom zhodnocujú nielen jeho význam, ale aj podiel v tradičnej ľudovej kultúre na Slovensku.

Sledujte nás na Facebooku