BIBLICKÉ „PRAVDY“ A VEDA

Bohuš Kuchar

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1976

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Pavol Blažo

Vydanie:  1.

Edícia:  Veda a súčasnosť

Výtlačkov:  3000

Strán:  216

ISBN:  65-034-76

1,80 

Dostupné

Krátky popis:

Biblia mala v živote ľudstva nepochybne významnú úlohu. Ovplyvňovala vývoj a formovanie spoločenských útvarov, ovplyvňovala filozofické prúdy v rozličných oblastiach sveta. Iná vec je, nakoľko bol tento vplyv kladný a nakoľko záporný. V súčasnosti ju vyznáva asi miliarda ľudí, teda asi štvrtina z celkového počtu obyvateľstva zemegule. Pravda, veriaci si ju vykladajú podľa toho, k akému smeru kresťanstva patria. Biblia nie je nijakou „víťaznou knihou", za akú sa ju usilujú vydávať teologické kruhy, ako ani kresťanstvo kvantitatívne nie je „triumfujúcim učením". Napríklad budhistov je bezmála toľko ako kresťanov všetkých odnoží a siekt spolu so židmi.

Biblické názory, biblické poučenia, biblické príkazy... Koľko pochybností, koľko tragédií, osobných i spoločenských utrpení spôsobili! Pochybností? Možno vari pochybovať o tom, čo sa vydáva za „božie zjavenie"? Nie je to ešte tak dávno, čo bolo dosť málo tých, ktorí zapochybovali o pravdivosti biblických textov. Ostatní pokorne skláňali hlavy pred ich autoritatívnosťou, najmä keď ju sprevádzala autoritatívnosť cirkevnej a ňou riadenej svetskej moci. Príliš výstražné boli príklady osudov tých, čo sa opovážili verejne pochybovať.

Lenže hĺbavosť ľudského ducha nemožno zastaviť. Krok za krokom preniká do tajov prírody, do hlbín ľudskej histórie, do zákonitostí vývoja ľudskej spoločnosti. Preniká, poznáva, konfrontuje. Konfrontuje aj s biblickými textami. Takáto konfrontácia má za následok jednoznačný záver: „Božie zjavenie" sú literárne starožidovské pamiatky.

Pravda, nie každý má prístup k výsledkom bádaní rozličných vedeckých disciplin, a teda nie každý, kto má v rukách biblický text, môže si ho priamo konfrontovať s príslušnou vedeckou disciplínou.

Cieľom diela Biblické „pravdy“ a veda je umožniť čo najširším vrstvám čitateľov poznať aspoň niektoré aspekty takejto konfrontácie.

Nie je možné podrobne rozobrať všetky biblické texty. Je to predsa niekoľkotisícstranové dielo a jeho podrobný rozbor by si vyžiadal taktiež niekoľko tisíc strán. Preto sa vybrali iba najatraktívnejšie časti a na ich príklade sa demonštruje skutočná podstata biblických textov.

Nemožno mlčky obísť fakt, že biblia vo svojej podstate nesie so sebou vážny vnútorný rozpor: stavia, ani nie tak ona ako jej vyznavači, na princípe, že podstatná zmena sveta a spoločnosti je nemožná, no sama nemôže obísť podstatné zmeny v spoločnosti a dokonca ich registruje. Je tu predsa zachytený vývoj starožidovskej spoločnosti od prvotnopospolnej cez rodové zriadenie k otrokárskemu štátu, aj keď priodiaty rúškom fantastiky a bájí.

Môžu však tieto báje dať niečo modernému človeku? Možno podľa nich ustrojiť moderný svet? Odpoveď na tieto otázky, no i na mnohé ďalšie, ktoré veľa čitateľov biblie znepokojujú, možno nájsť v tejto knihe.

OBSAH

Úvod 5
Z histórie biblie 9
Báj o stvorení sveta 22
Báj o bohoch 34
Mali bohovia prototypy? Alebo — ako sa rodia senzácie. 48
Báj o potope sveta 65
Báj o patriarchoch 79
Báj o Jozefovi v Egypte 95
Báj o mene Izrael 100
Pomsta bohov — babylonská báj.... 104
Báj o pobyte Židov v Egypte 110
Egyptské rany — bežný zjav 119
Útek z Egypta — neuskutočniteľná fantázia. 127
Ďalšie Mojžišove „zázraky“ 136
Niektoré biblické morálne zásady v správnom svetle 144
Kniha o Jozuem — hrdinský epos Židov . . 157
Kroniky Izraelského a Júdskeho štátu. . . 164
Niektoré diela krásnej literatúry .... 167
Nový zákon — odraz sociálno-politických pomerov Rímskej ríše 174
Kedy sa vlastne narodil Kristus? .... 178
Legendy evanjelistov nič nepotvrdzuje. . . 180
Kresťanstvo nie je produkt činnosti jednotlivca 186
Záverom 203
Literatúra 211

Sledujte nás na Facebooku