V službe Ducha

Výber zo štúdií a článkov pri príležitosti 30-ročného kňazského jubilea v Jubilejnom roku 2000

Štefan Vragaš

Vydalo: Lúč, Bratislava, 2001

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Ladislav Vančo

Vydanie:  1.

Edícia:  Libri Historiae Slovaciae séria Scriptores (1)

ISBN:  80-7114-360-X

Krátky popis:

VRAGAŠ, Štefan (sa narodil 2. 2. 1929 v obci Koválov, okr. Senica. Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium s maturitou absolvoval v Trnave (1941 - 1949). Na Slovenskej univerzite v Bratislave študoval slovenčinu, históriu a všeobecnú jazykovedu (1949 - 1953). Po skončení štúdií absolvoval dvojročnú vojenskú službu v Brne a po nej pôsobil ako vedecký pracovník v Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave na odbore lexikografie. R. 1964 emigroval cez Rakúsko do Talianska. V Ríme študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej lateránskej univerzite (1965 - 1972), stal sa doktorom teológie (1972); za kňaza bol vysvätený r. 1970. V pastorácii pôsobil v Parme a v Ríme, v r. 1972 - 1994 vo Viedenskej arcidiecéze (Viedeň, Mauerbach, Maria Rast, Pressbaum, Tullnerbach, Gablitz). R. 1979 si nostrifikoval doktorát teológie z Ríma na Viedenskej univerzite a získal titul doktora filozofie, r. 1993 sa habilitoval a roku 1997 sa stal profesorom teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V r. 1980 - 1995 bol lektorom slovenského jazyka v Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity. Od roku 1990 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave sociálnu náuku Cirkvi a staroslovienčinu. Od roku 1995 je tiež správcom kostola alžbetínok v Bratislave. V šk. r. 1994/95 bol dekanom a od šk. r. 1995/96 prodekanom teologickej fakulty. Roku 1984 ho viedenský arcibiskup vymenoval za arcibiskupského duchovného radcu a roku 1999 získal význačnú cenu Leopold Kunschak -Preis 1999. Je spoluautorom Slovníka slovenského jazyka (2. - 5. zv. ). Publikoval biografie Život Konštantína Cyrila a Život Metoda (Rím 1986, Martin 1991 1994). R. 1991 uverejnil monografickú prácu Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (Bratislava l991). Zostavil katechetickú príručku o sviatosti manželstva Milujte sav Kristovi (Rím 1983). V taliančine publikoval abstrakt doktorskej práce. Učenie Augustína Roškovániho o manželstve so zreteľom na jeho nerozlučiteľnosť, Rím 1972. R. 1996 vydal vysokoškolskú učebnicu Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi (Bratislava 1996). Prekladal do slovenčiny diela teológov M. Schmausa (Der Glaube der Kirche -časť Cirkev), H. Muschalka Moderní prírodovedci o Bohu, pod pseudonymom Š. Kovalčík. Napísal viaceré štúdie, články, recenzie do slovenských i cudzojazyčných periodík a zborníkov.

Sledujte nás na Facebooku