HISTORICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA II. – K-N

Milan Majtán

Vydalo: Veda, Bratislava, 1992

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Jozef Szabó

Vydanie:  1.

Strán:  616

ISBN:  80-224-0385-7

9,00 

Dostupné

Krátky popis:

Historický slovník slovenského jazyka predstavuje slovenčinu z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako je zachovaná v rukopisoch i tlačených písaných slovenských jazykových pamiatkach a v starších latinských písomnostiach (najmä slovenské vlastné mená apelatívneho pôvodu) až po kodifikáciu spisovnej slovenčiny A. Bernolákom na konci 18. storočia.

Svojím širokým poňatím a moderným spôsobom spracovania poskytuje Historický slovník slovenského jazyka dobrý a spoľahlivý základ nielen pre správne chápanie a výklad slovenských historických textov (praktické poslanie), ale aj pre ďalší výskum vývinu slovenskej slovnej zásoby i dejín slovenského jazyka vôbec, ako aj pre ďalší rozvoj slovenskej historicko-porovnávacej jazykovedy (vedecké poslanie). Zároveň je však aj závažným a konkrétnym jazykovedným príspevkom k riešeniu zložitých otázok formovania a vývinu slovenskej feudálnej národnosti a jej kultúry v 11. -18. storočí. Vedeckú aktuálnosť historického slovníka zvyšuje aj fakt, že sa ešte stále objavujú staré, často až šovinistické názory na vývin nášho etnika a jeho kultúry, ktoré sa v intenciách starej historiografie usilujú skresľovať historickú minulosť našich predkov, a tým aj históriu slovenského národa. Preto Historický slovník slovenského jazyka má aj pre našu dnešnú spoločnosť i pre výchovu budúcich generácií nielen praktický a vedecký, ale aj veľký kultúrnohistorický a kultúrnopolitický význam.

Dielo je určené nielen pre odbornú verejnosť z radov jazykovedcov, historikov, etnografov a odborníkov z ďalších historických a spoločenských vied, ale aj pre poslucháčov slovakistiky, slavistiky a ďalších historických disciplín na našich vysokých školách, pre knižnice všetkých škôl vyššieho typu, pre verejné a vedecké knižnice u nás doma aj v zahraničí, pre katedry slavistiky na zahraničných univerzitách a pre všetkých záujemcov o bližšie a hlbšie poznanie historickej slovnej zásoby slovenčiny. Štúdium a vedecké interpretovanie národnej histórie má veľký dosah aj v medzinárodnom meradle. Komplexný, interdisciplinárny výskum národných dejín a synteticky spracované výsledky takéhoto výskumu majú základný význam aj pre súčasnosť a zohrávajú významnú kultúrnopolitickú úlohu pri formovaní historického vedomia slovenského národa.

Sledujte nás na Facebooku